Actielijn op Uncategorized

Begeleiding deeltijders

Activiteit 14

Voor carrièreswitchers, die in het reguliere VO werkzaam willen zijn, lijkt de puzzel uitdagender. Uit verkennende gesprekken met aanstaande carrièreswitchers wordt daarom extra aandacht besteed aan een gedegen oriëntatietraject waarin de aanstaande switchers gedegen kennismaken met mbo en vo. Daar proeven zij eveneens aan het lesgeven zelf om goed de doelgroep te leren kennen, waarna een passend onderwijstraject kan worden verkend, al dan niet in een zij-instroomconstructie. Uit studie blijkt immers dat gedegenheid van het oriëntatietraject in belangrijke mate bijdraagt aan studiesucces (Meens, 2020).

Uit exitgesprekken zullen exitfactoren worden gedestilleerd, die te maken hebben met de studeerbaarheid van het programma, toetsing, de didactiek en de begeleiding tijdens studie en het werkplekleren.

Doel is vanuit deze resultaten te komen tot aanbevelingen voor de lerarenopleidingen en het voortgezet en het beroepsonderwijs, begin 2022.

Inventarisatie inductietrajecten in de regio

Activiteit 17

Uit de inventarisatie blijkt dat er over het algemeen geen behoefte bestaat aan een concreet format voor beleid omtrent inductie. De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn tevreden over het bestaande beleid.
Wel blijkt er behoefte te bestaan aan additionele ideeën met betrekking tot de uitvoering en invulling van het bestaande beleid. Op welke manieren kan een inductietraject vormgegeven worden? Welke werkvormen en methodieken zijn hier bruikbaar? Welke werkvormen zijn direct toe te passen in de uitvoering van de eigen programma’s, passend bij het bestaande beleid?

Vanuit de werkgroep behoud leerkrachten van RAP-MB is er voor gekozen om hier de focus op te leggen. Wij gaan diverse werkvormen en methodieken verzamelen en bijeenkomsten organiseren voor de begeleiders van deze inductietrajecten.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt het mogelijk om met elkaar te sparren over wat er aan begeleiding wenselijk en mogelijk is en kunnen de deelnemers concreet diverse werkvormen uitproberen en ervaren wat de impact daarvan is.

Tevens willen we elkaar in de regio inspireren en good practices omtrent inductieprogramma’s delen. Dit alles willen wij vormgeven in fysieke werkmiddagen waarin we met en van elkaar kunnen leren, op zodanige wijze dat het geleerde direct en concreet toepasbaar is binnen de inductietrajecten op de eigen scholen. Daarnaast staan ook digitale sessies of webinars op de planning. Hierover later meer informatie via de nieuwsbrieven van het onderwijsloket en RAP-MB.

Ideeën en tips hierover zijn altijd van harte welkom, evenals feedback over zaken rondom inductie die wij nu mogelijk over het hoofd zien.
Wij hopen op korte termijn met concrete data te komen.  

Mijnonderwijsreis

Na ontvangst in de schitterende LocHal werden de deelnemers eerst getrakteerd op een inspirerend en interactief optreden door de gebroeders Erik en Luuk Ex. Zij vertelden over de onderwijsreis die zij maakten van Finland naar Singapore om de onderwijssystemen in verschillende landen te vergelijken. Aan de hand van vragen aan het publiek (bijvoorbeeld: klopt het dat leerlingen in Finland geen huiswerk krijgen? Antwoord: nee) leerden we meer over de verschillen in het onderwijs.

Vervolgens konden de deelnemers aan twee workshops / informatieronden meedoen. Zo was er onder meer informatie over lesgeven in het MBO en in het VO, was er een voorlichting over hybride docentschap en konden deelnemers zich laten informeren over verschillende routes om docent te worden.  

Na afloop konden geïnteresseerde potentials aangeven of ze verder begeleid willen worden bij een overstap naar het onderwijs. Iedereen die dit wil is inmiddels gekoppeld aan een collega van RAP Midden-Brabant die in dit proces fungeert als een soort van tussenpersoon of sparringspartner.

Via deze link (Aftermovie mijnonderwijsreis LocHal Tilburg – YouTube) kunt u  de aftermovie van deze geslaagde middag bekijken.

Het werkgeversServicepunt

Activiteit 15

Het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten, SW-bedrijven en het Leerwerkloket in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Contact met één partner is contact met alle partners. WSP Midden-Brabant is daarmee hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio met personeelsvraagstukken en/of die inclusief willen ondernemen en helpt bij het versterken van hun bedrijf. Dat doen we door te adviseren, te ondersteunen en te voorzien van passende werknemers die minder makkelijk zelfstandig aan het werk komen.

De zes pijlers van onze dienstverlening:

 1. Het voordragen en plaatsen van passend personeel
 2. Advies over instrumenten en voorzieningen bij plaatsingen
 3. Informatie over relevante wet- en regelgeving
 4. Advies over inclusief werkgeverschap
 5. Informatie over de arbeidsmarkt
 6. Informatie en advies over een leven lang ontwikkelen

Zie onze flyer! https://www.wspmiddenbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-WSP-Midden-Brabant.pdf

Tilburg Centre of the Learning Sciences

activiteit 19

In oktober en november zijn er bijeenkomsten geweest voor het vakgebied Nederlands, voor academische vaardigheden en voor het begeleiden van het profielwerkstuk. Deelnemers waren erg enthousiast. Ook lopen er interessante onderzoekstrajecten met docenten. Op de rol staan trajecten voor Maatschappijleer en -wetenschappen, Economie en Levensbeschouwing. Houd onze website in de gaten voor meer informatie:

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/center-learning-sciences

Op 16 maart 2022 organiseert TiCeLS een professionaliseringscongres voor docenten en schoolleiders. De werktitel is: Als professional aan de slag met de leerling van nu: zijn leerlingen hetzelfde of anders? Onze keynote spreker is Eric van ’t Zelfde, schoolleider en bekend van onder andere Dreamschool. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd!

Tot slot: We zijn nog op zoek naar docenten en andere onderwijsprofessionals die met ons mee willen denken om vraag en aanbod verder op elkaar af te stemmen. Als u daarin geïnteresseerd bent (of iemand kent die zou willen meedenken), stuur een mail naar ticels@tilburguniversity.edu.


Loopbaanpaden

Activiteit 19

Voor het behoud van leraren is het belangrijk dat leraren zicht krijgen en houden op de ontwikkelperspectieven die het docentschap in zich draagt. Welke ontwikkeldomeinen zijn er binnen een school en welke kansen liggen er om je expertise en vaardigheden op een of meerdere van deze domeinen te verrijken? Onderstaande figuur (Snoek, et a; 2017) geeft een kijk in de mogelijkheden. Een inspiratiebron of perspectief voor de eigen praktijk? We gaan er graag met u en met uw collega’s: starters, meer ervaren leraren, uitvallers over in gesprek.

Mail ons:

vermeer.M@2college.nl

H.gerits@fonyts.nl

Bron: Snoek, M., Startende leraren in het po en vo. Www.uitgeverijPica.nl

TiCeLS

Activiteit 19

Op dit moment staan er bij TiCeLS de volgende professionaliseringprojecten op de rol:

 • 5 oktober 2021: Wetenschapsoriëntatie in het V(W)O (15.00-17.00)
 • 19 oktober 2021: Het profielwerkstuk: sluitpost of meesterproef?  (15.00-17.00)
 • 10 november 2021: Bijeenkomst vakdidactici Nederlands. Thema: geletterdheid (16.00- 20.00, inclusief diner)
 • 16 maart 2022: Congres TiCeLS Voortgezette Professionele Ontwikkeling
 • Winter/ voorjaar 2022: Bijeenkomsten voor de vakken economie, bedrijfseconomie en maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

Als er vraagstukken zijn waarnaar je onderzoek wilt doen, kun je ook contact met TiCeLS opnemen. Het gaat hierbij van praktijkproblemen in de klas van een individuele docent tot grote vraagstukken die op schoolniveau spelen. We kunnen bijvoorbeeld 1-op1 begeleiding bieden bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek, helpen ontdekken hoe we een bepaald vraagstuk kunnen oppakken of samen beurzen aanvragen om grotere projecten te kunnen uitvoeren.

Voor meer informatie of aanmelden, mail Ticels@tilburguniversity.edu of ga naar https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/center-learning-sciences

Wie zijn wij?

PROJECTLEIDING
Cisca Zweers, OMO/Theresialyceum, rector, penvoerder.
Caecile van Gorp, 12 besturen, projectmanager.

WERKGROEPLEDEN:
Agnes Praat, Willem van Oranje college, docentcoach.
Bert van Leeuwen, Onderwijsgroep Tilburg, projectleider opleidingsschool.
Fieke Koolen, Fontys PTH. coordinator studentcoaching.
Hanneke Gerits, FLOT, docent vakdidaktiek.
Jacintha Melenhorst, Fontys, instroomcoordinator.
Maaike Dingemans, OMO/Mill-Hill, docent maatschappijleer
Mado Remkes, SOVOT/Beatrixcollege, bestuurscoordinator BOS.
Marloes Vermeer, OMO/2college, schoolopleider.
Marije van Amelsvoort, Tilburg University/ULT, opleidingsdirecteur ULT.
Nienke van der Sommen, OMO/2College Jozefmavo, schoolopleider.
Ward van Pelt, SOVOT/bureau, HRM adviseur.
Vacature RDA, ULT, ESOE, TiO> academici voor de klas.
Vacature MBO, techniek> werving technische docenten.
Vacature Schoolleider> in-door-uitstroom werkgroep.