Actielijn op 8 Versterking inductie

Nieuwe collega’s- inductie

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

Inhoud van de handreiking: Wat kun je als school doen om nieuwe collega’s zich thuis te laten voelen en hen voor jouw school te behouden? Wat brengen de nieuwe collega’s mee aan kwaliteiten en ervaring? Welke vragen en behoeftes hebben zij en hoe begeleid je hen op maat? In deze handreiking vergelijk én beoordeel je het inductiebeleid op jouw school aan de hand van de Handreiking Zeeuws Inductiebeleid. Ten slotte maken we de vertaalslag van papier (beleid) naar de concrete uitvoering in de weerbarstige praktijk.

Inductie kennisdeling

Activiteit 17

De werkgroep behoud leerkrachten werkt aan een menukaart voor indcutietrajecten (zie eerdere berichten). De bevindingen worden verwerkt in een factsheet en middels een webinar aangeboden aan de regio: lerarenopleidingen, academische opleidingsscholen, schoolopleiders, HR-adviseurs. Middels deze webinar en factsheet dragen we bij aan een langer/steviger inductietraject. Dit kan leident tot het binden van startende leerkrachten (en daarmee het tegengaan van uitval).

Op dit moment zijn er diverse geluiden uit de regio dat er meer startende docenten afhaken dan voorheen. Redenen die zij noemen is de werkdruk die wordt veroorzaakt door Covid-19: steeds weer online/live moeten wisselen, veel zieke collega’s, leerlingen en een achterstand bij de leerlingen. De werkdruk door startende collega’s wordt als zeer hoog ervaren.

Inventarisatie inductietrajecten in de regio

Activiteit 17

Uit de inventarisatie blijkt dat er over het algemeen geen behoefte bestaat aan een concreet format voor beleid omtrent inductie. De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn tevreden over het bestaande beleid.
Wel blijkt er behoefte te bestaan aan additionele ideeën met betrekking tot de uitvoering en invulling van het bestaande beleid. Op welke manieren kan een inductietraject vormgegeven worden? Welke werkvormen en methodieken zijn hier bruikbaar? Welke werkvormen zijn direct toe te passen in de uitvoering van de eigen programma’s, passend bij het bestaande beleid?

Vanuit de werkgroep behoud leerkrachten van RAP-MB is er voor gekozen om hier de focus op te leggen. Wij gaan diverse werkvormen en methodieken verzamelen en bijeenkomsten organiseren voor de begeleiders van deze inductietrajecten.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt het mogelijk om met elkaar te sparren over wat er aan begeleiding wenselijk en mogelijk is en kunnen de deelnemers concreet diverse werkvormen uitproberen en ervaren wat de impact daarvan is.

Tevens willen we elkaar in de regio inspireren en good practices omtrent inductieprogramma’s delen. Dit alles willen wij vormgeven in fysieke werkmiddagen waarin we met en van elkaar kunnen leren, op zodanige wijze dat het geleerde direct en concreet toepasbaar is binnen de inductietrajecten op de eigen scholen. Daarnaast staan ook digitale sessies of webinars op de planning. Hierover later meer informatie via de nieuwsbrieven van het onderwijsloket en RAP-MB.

Ideeën en tips hierover zijn altijd van harte welkom, evenals feedback over zaken rondom inductie die wij nu mogelijk over het hoofd zien.
Wij hopen op korte termijn met concrete data te komen.  

Inductie

Activiteit 17

De volgende stap is het afnemen van een (snel in te vullen) enquête op diverse scholen om in beeld te brengen waar behoefte aan is op het terrein van inductie.

Daaraan gekoppeld wil de werkgroep behoud leerkrachten enkele interviews houden met verantwoordelijken op de bevraagde scholen als het gaat om inductie, met als doel nog beter in te kunnen schatten wat de concrete behoefte van de scholen is.

Voorbeelden van behoeften kunnen zijn: opzetten van inductiebeleid, implementatie van een (driejarig) inductieplan, opleiden/trainen van medewerkers, geven van workshops, uitwisselen van ideeën en werkvormen.

We willen niet uitsluitend kijken naar wat is er al, maar ook naar wat is er nodig is. De werkgroep kijkt naar het samenstellen van een algemene menukaart, waarmee de scholen zelf een maatwerk inductietraject kunnen opzetten, al dan niet in samenwerking met de werkgroep.
Tevens willen we good practices  in beeld brengen waarmee scholen hun reeds bestaande programma kunnen aanvullen.

Tot slot is de werkgroep voornemens een scan te ontwikkelen, waarmee betrokken scholen hun inductieplan onder de loep kunnen nemen en kunnen analyseren waar de bestaande programma’s mogelijk nog aanvulling behoeven.

Wij stellen het zeer op prijs als zoveel mogelijk betrokken scholen de enquête willen invullen. De enquête is te vinden onder https://forms.gle/c639bUEB6BWg1yHn8

Introductie: Versterking inductie

Activiteit 17

Met een driejarig inductietraject wil RAP MB meer starters behouden voor het onderwijs. Het inductietraject is gericht op vermindering van werkdruk, enculturatie binnen de organisatie en doorgaande professionalisering. Startende (en ervaren nieuwe docenten) zullen binnen het inductieprogramma individueel en groepsgericht worden begeleid en ondersteund. 

De werkgroep Inductie is begonnen met het inventariseren van de problematiek van de startende docent. Ook is er onderzoek gedaan naar inductie, wat het inhoudt en hoe het op diverse VO-scholen vorm heeft gekregen. De werkgroep Inductie vanuit de RAP MB wil de komende maanden het volgende onderzoeken, in samenwerking met de academische opleidingsscholen:

  • Wat is er al aan inductieprogramma’s op de deelnemende scholen?
  • Wat loopt er goed bij deze inductieprogramma’s? 
  • Waar is behoefte aan, als het gaat om inductie op de scholen?
  • Wat zijn de overeenkomsten, verschillen en best practices van deze inductieprogramma’s? 
  • Wat zou de werkgroep inductie van RAP MB kunnen betekenen  voor de scholen? 

Na inventarisatie gaat de werkgroep zich buigen over een ’blauwdruk’. Dit kan zijn in de vorm van richtlijnen, een kant-en-klaar inductieprogramma, of ondersteuning van experts bij het implementeren van een inductieprogramma. 

De werkgroep hoopt de inventarisatiefase voor de zomer af te ronden.

Vragen of ideeën? Laat het ons weten via info@rapmb.nl