Actielijn op 4 Samen opleiden

Van preventie naar urgentie

Samen zetten we onze krachten in om het tekort aan onderwijspersoneel in onze regio terug te dringen. Dat betekent enerzijds nieuwe leraren aantrekken, maar – minstens zo belangrijk – huidige leraren behouden. Goed werkgeverschap speelt daarin een belangrijke rol. En daar gaat dit event ‘Gewoon leraar!?’ over. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

We bieden je daarvoor tijdens dit event acht concrete handreikingen. Allemaal met de insteek: hoe behoud je als beleidsmaker je docenten? Welke ontwikkelmogelijkheden bied je ze bijvoorbeeld? De handreikingen gaan onder meer in op:

  • Begeleiding van nieuwe docenten. Hoe begeleid je hen goed in de eerste intensieve periode?
  • Statushouders: hoe kunnen Nederlandse scholen deze bevoegde docenten opnemen?
  • Begeleiding van carrièreswitchers. Wat hebben zij nodig om een succesvolle overstap naar het onderwijs te maken?  

De inhoud van deze handreiking: Door het te verwachten lerarentekort in het po zijn diverse initiatieven ontstaan. Doel is om op een snelle, efficiënte manier nieuwe leerkrachten aan te trekken en op te leiden tot kwalitatief goede leerkrachten. Er is behoefte aan duidelijkheid over de verwachtingen van de verschillende betrokkenen bij het proces tot het opleiden van zij-instromers. In dit tafelgesprek geven we helderheid over de rol en verantwoordelijkheid bij het begeleiden van zij-instromers in het zij-instroomtraject binnen T-PrimaiR. Maar we horen ook graag van de professionals wat ze missen of willen toevoegen aan het zij-instroomtraject.

Platform samen opleiden

Actitiviteit 1

Een van de subsidie-activiteiten betreft het gezamenlijk organiseren van opleidingsaanbod voor : werkplekbegeleiders, – opleidingsdocenten, – onderzoeksdocenten. Doel is zichtbare samenwerking via een gezamenlijk aanbod aan einde periode. Het platform samen opleiden is een samenwerking van diverse academische opleidingsscholen. vanuit de regio midden-brabant betreft het AOS Midden-Brabant, Brabantsche opleidingsschool en Opleidingsschool 013. (Opleidingsschool Rivierenland participeert hier niet in, zij zijn verbonden aan de Hogeschool van Utrecht).

Er zijn gesprekken gaande tussen RAP-mb en het platform samen opleiden in hoeverre de samenwerking tussen de opleidingsscholen in het gebeid vergroot kan worden.

Academische opleidingsscholen

Activiteit 1

In de regio midden-brabant zijn vier academische opleidingsscholen actief. Bij de start van het traject was nog niet elke school in de regio aangesloten bij een AOS. Inmiddels zijn er, via contactlegging door rapmb, gesprekken geweest tussen de scholen die nog niet zijn aangesloten en de AOS-en uit de omgeving. Dit heeft geleid tot samenwerking in de regio. Ook de scholen die wel in de regio Midden-Brabant liggen, maar niet deelnemen aan rap-mb zijn op weg om ofwel AOS te worden, ofwel aan te sluiten bij een al bestaande AOS. Het streven dat in 2025 elke student via SO&P wordt opgeleid zal in de regio midden-brabant naar verwachting worden gehaald.

Introductie: Samen opleiden

Activiteit 1

In de regio Midden-Brabant zijn er vier opleidingsscholen AOS-MB, BOS, OSR en Opleidingsschool 013.  Naast opleiden van docenten hebben opleidingsscholen als doel om docenten te behouden voor het beroep. Doel is om als lerarenopleiding en opleidingsschool samen op te trekken in het samen opleiden. De eerste verkennende gesprekken vinden in april en mei plaats.