Actielijn op 5 In-doorstroom lerarenopleidingen

Deeltijders en carrièreswitchers

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

Inhoud van de handreiking: Het onderwijs (zowel mbo als AVO) ziet steeds meer in hoe aantrekkelijk een carrièreswitcher is. Tegelijkertijd zien ook carrièreswitchers in toenemende mate de mogelijkheden in het onderwijs. Maar: wie is die carrièreswitcher? Wat drijft hem en wat heeft hij nodig? Wat boeit en bindt hem aan het onderwijs? Wat kunnen lerarenopleidingen en scholenveld voor hem betekenen en wat vraagt dit van ons? In een rondetafelgesprek verbinden we samen met de deelnemers onderzoeksresultaten aan actieplannen.

Schakelmodule “leraar gezocht”

Activiteit 9

Studenten interesseren voor het beroep van docent. Doel is het verbreden van de activiteiten die gericht zijn op kennismaking met het beroep van docent. In het subsidieplan staat geschreven dat de studenten-interesse avond van SOVOT wordt uitgebreid, echter deze activiteit bestaat niet meer.
Rap-mb heeft de insteek gekozen om een ander initiatief in de regio te versterken: de schakelmodule “leraar gezocht” van Fontys.

Schuilt er een leraar in mij?
Tussen de aftrap in september en de afronding begin februari gaan de leerlingen aan de slag met het verkennen van het beroep van leraar. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Wat moet ik kennen en kunnen om een goede leraar te worden?’ ‘Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan leraren PO en VO?‘ ‘Hoe stel ik goede vragen om een volledig beeld te krijgen van wat een leraar allemaal doet?’ ‘Wat is ervoor nodig om een goede les te geven?’ Voor een stukje praktijkervaring geven leerlingen elkaar minilessen en ze geven elkaar daarop feedback, bovendien wordt er stage gelopen. Allemaal activiteiten om een onderbouwd antwoord te kunnen geven op de vraag ‘Schuilt er een leraar in mij?’

In 2021 hebben er twee schakelmodule (groepen) gedraaid in de regio midden-Brabant. Het resultaat van deze module is goed: 50-60% van de deelnemers gaat het onderwijs in. De pabo-opleiding is hierbij favoriet.

Inmiddels heeft ook OCW interesse getoond in de schakelmodule. Binnen het netwerk zetten we de contacten in om de schakelmoduel meer bekendheid te geven: decanen, mentoren, pws-begeleiders en de leerlingen zelf worden geinformeerd. rap-mb bekijkt nog in hoeverre er ook een bijdrage kan komen met berichten in nieuwsbrieven en social media. RAP-po is inmiddels ook op de hoogte gebracht van deze schakelmodule, zij zijn immers op zoek naar activiteiten om meer studenten te werven voor de pabo.

Factsheet/ webinar

Activiteit 14

De werkgroep in-door-uitstroom werkt aan het onderzoek onder de deeltijders en zij-instromers (zie eerdere berichten). De bevindingen worden verwerkt in een factsheet en middels een webinar aangeboden aan de regio: lerarenopleidingen, academische opleidingsscholen, schoolopleiders, HR-adviseurs. Middels deze webinar en factsheet willen we meer bekendheid krijgen bij de vo-mbo scholen op het gebied van zij-instroom. Deze informatie kan worden ingezet ter verbetering van intake- en selectieprocedure en begeleiding van zij-instromers op lerarenopleidingen. Dit kan uitval gedurende het traject voorkomen.

Begeleiding deeltijders

Activiteit 14

Voor carrièreswitchers, die in het reguliere VO werkzaam willen zijn, lijkt de puzzel uitdagender. Uit verkennende gesprekken met aanstaande carrièreswitchers wordt daarom extra aandacht besteed aan een gedegen oriëntatietraject waarin de aanstaande switchers gedegen kennismaken met mbo en vo. Daar proeven zij eveneens aan het lesgeven zelf om goed de doelgroep te leren kennen, waarna een passend onderwijstraject kan worden verkend, al dan niet in een zij-instroomconstructie. Uit studie blijkt immers dat gedegenheid van het oriëntatietraject in belangrijke mate bijdraagt aan studiesucces (Meens, 2020).

Uit exitgesprekken zullen exitfactoren worden gedestilleerd, die te maken hebben met de studeerbaarheid van het programma, toetsing, de didactiek en de begeleiding tijdens studie en het werkplekleren.

Doel is vanuit deze resultaten te komen tot aanbevelingen voor de lerarenopleidingen en het voortgezet en het beroepsonderwijs, begin 2022.

Verbeteren van door-uitstroom

Activiteit 14

Deeltijders, zij-instromers, hybride docenten, wie zijn zij?

Deze doelgroepen bieden potentieel in het kader van het bestrijden van het lerarentekort; deze groep beroepsbeoefenaren, die zich wil om- of bijscholen om inzetbaar te zijn en hun eerder opgedane kennis, ervaringen, meeneemt in de nieuwe werkomgeving. Wij gaan in gesprek met zij-instromers en deeltijdstudenten voor het ophalen van werkplekervaring, het leren kennen van succesfactoren en het definiëren van mogelijke knelpunten. Met behulp van hun input hopen we aanbevelingen te kunnen formuleren voor zowel de werkplek als de lerarenopleidingen. Aanbevelingen kunnen de studie betreffen en de begeleiding daarin, maar evengoed het functioneren op de werkvloer en de verschillende typen van begeleiding die we de student (kunnen) bieden en die aansluiten bij zijn expertise en leer-/ ontwikkelbehoeften.

Daarbij kunnen zij mogelijk inspirerende verhalen vertellen als ervaringsdeskundigen m.b.t. zij-instroom, deeltijd leren/werken en hybride werken.

Wil je meepraten en je ervaringen/ tips delen? Neem dan contact op met d.koolen@fontys.nlsommen.n@2college.nl of j.melenhorst@fontys.nl

Introductie: In-doorstroom lerarenopleidingen

Binnen de werkgroep IDU wordt bestudeerd hoe de hybride docent te definiëren en hoe de samenstelling is van de verschillende typen deeltijdstudenten met de daarbij passende opleidingstrajecten op de lerarenopleidingen. Er wordt in kaart gebracht hoe de oriëntatietrajecten verlopen en met welke beelden en verwachtingen deeltijdstudenten zich aanmelden bij de opleidingen. Hoe studie en het leren op de werkplek verlopen en welke obstakels studenten, maar ook scholen hierin tegenkomen.

Dit alles met als doel in versterkte samenwerking met het werkveld te komen tot een oplossing van knelpunten om te de student te matchen met de meest passende studie en leertraject. Vervolgens wordt de student met een maatwerktraject begeleid naar een succesvolle en motiverende toekomst in het onderwijs.

Geregeld bereiken ons geluiden, lezen we in de media, dat de meerwaarde van ervaring en expertise van de hybride docent erkend en gewaardeerd wordt. Tegelijkertijd is de ervaring dat veel deeltijdstudenten belemmeringen ervaren of  uitvallen tijdens de studie of vroeg in de carrière, door factoren die mogelijk betrekking hebben op de studie, de opleiding of tijdens hun werkplekleren.

De inzet van hybride docenten biedt kansen voor het onderwijs. Deze kansen kunnen nog beter worden benut in het (mede) oplossen van het personeelstekort. Vanuit een ander perspectief biedt hybride docentschap de kans aan bedrijven om de kennis en ervaring van zeer ervaren docenten in te zetten in bij voorbeeld het bedrijfsleven.

Er wordt in RAP MB sterk ingezet op verbetering, voorlichting en matching bij de instroom van de lerarenopleiding. We zetten in op een verbeterde intake –en selectieprocedure van deeltijd- en zij-instromers om uitval te voorkomen en om gerichtere begeleiding te kunnen bieden gedurende het  gehele opleidingstraject.