Archief op november 24, 2021

Begeleiding deeltijders

Activiteit 14

Voor carrièreswitchers, die in het reguliere VO werkzaam willen zijn, lijkt de puzzel uitdagender. Uit verkennende gesprekken met aanstaande carrièreswitchers wordt daarom extra aandacht besteed aan een gedegen oriëntatietraject waarin de aanstaande switchers gedegen kennismaken met mbo en vo. Daar proeven zij eveneens aan het lesgeven zelf om goed de doelgroep te leren kennen, waarna een passend onderwijstraject kan worden verkend, al dan niet in een zij-instroomconstructie. Uit studie blijkt immers dat gedegenheid van het oriëntatietraject in belangrijke mate bijdraagt aan studiesucces (Meens, 2020).

Uit exitgesprekken zullen exitfactoren worden gedestilleerd, die te maken hebben met de studeerbaarheid van het programma, toetsing, de didactiek en de begeleiding tijdens studie en het werkplekleren.

Doel is vanuit deze resultaten te komen tot aanbevelingen voor de lerarenopleidingen en het voortgezet en het beroepsonderwijs, begin 2022.

Inventarisatie inductietrajecten in de regio

Activiteit 17

Uit de inventarisatie blijkt dat er over het algemeen geen behoefte bestaat aan een concreet format voor beleid omtrent inductie. De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn tevreden over het bestaande beleid.
Wel blijkt er behoefte te bestaan aan additionele ideeën met betrekking tot de uitvoering en invulling van het bestaande beleid. Op welke manieren kan een inductietraject vormgegeven worden? Welke werkvormen en methodieken zijn hier bruikbaar? Welke werkvormen zijn direct toe te passen in de uitvoering van de eigen programma’s, passend bij het bestaande beleid?

Vanuit de werkgroep behoud leerkrachten van RAP-MB is er voor gekozen om hier de focus op te leggen. Wij gaan diverse werkvormen en methodieken verzamelen en bijeenkomsten organiseren voor de begeleiders van deze inductietrajecten.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt het mogelijk om met elkaar te sparren over wat er aan begeleiding wenselijk en mogelijk is en kunnen de deelnemers concreet diverse werkvormen uitproberen en ervaren wat de impact daarvan is.

Tevens willen we elkaar in de regio inspireren en good practices omtrent inductieprogramma’s delen. Dit alles willen wij vormgeven in fysieke werkmiddagen waarin we met en van elkaar kunnen leren, op zodanige wijze dat het geleerde direct en concreet toepasbaar is binnen de inductietrajecten op de eigen scholen. Daarnaast staan ook digitale sessies of webinars op de planning. Hierover later meer informatie via de nieuwsbrieven van het onderwijsloket en RAP-MB.

Ideeën en tips hierover zijn altijd van harte welkom, evenals feedback over zaken rondom inductie die wij nu mogelijk over het hoofd zien.
Wij hopen op korte termijn met concrete data te komen.  

Mijnonderwijsreis

Na ontvangst in de schitterende LocHal werden de deelnemers eerst getrakteerd op een inspirerend en interactief optreden door de gebroeders Erik en Luuk Ex. Zij vertelden over de onderwijsreis die zij maakten van Finland naar Singapore om de onderwijssystemen in verschillende landen te vergelijken. Aan de hand van vragen aan het publiek (bijvoorbeeld: klopt het dat leerlingen in Finland geen huiswerk krijgen? Antwoord: nee) leerden we meer over de verschillen in het onderwijs.

Vervolgens konden de deelnemers aan twee workshops / informatieronden meedoen. Zo was er onder meer informatie over lesgeven in het MBO en in het VO, was er een voorlichting over hybride docentschap en konden deelnemers zich laten informeren over verschillende routes om docent te worden.  

Na afloop konden geïnteresseerde potentials aangeven of ze verder begeleid willen worden bij een overstap naar het onderwijs. Iedereen die dit wil is inmiddels gekoppeld aan een collega van RAP Midden-Brabant die in dit proces fungeert als een soort van tussenpersoon of sparringspartner.

Via deze link (Aftermovie mijnonderwijsreis LocHal Tilburg – YouTube) kunt u  de aftermovie van deze geslaagde middag bekijken.

Het werkgeversServicepunt

Activiteit 15

Het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten, SW-bedrijven en het Leerwerkloket in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Contact met één partner is contact met alle partners. WSP Midden-Brabant is daarmee hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio met personeelsvraagstukken en/of die inclusief willen ondernemen en helpt bij het versterken van hun bedrijf. Dat doen we door te adviseren, te ondersteunen en te voorzien van passende werknemers die minder makkelijk zelfstandig aan het werk komen.

De zes pijlers van onze dienstverlening:

  1. Het voordragen en plaatsen van passend personeel
  2. Advies over instrumenten en voorzieningen bij plaatsingen
  3. Informatie over relevante wet- en regelgeving
  4. Advies over inclusief werkgeverschap
  5. Informatie over de arbeidsmarkt
  6. Informatie en advies over een leven lang ontwikkelen

Zie onze flyer! https://www.wspmiddenbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-WSP-Midden-Brabant.pdf

Tilburg Centre of the Learning Sciences

activiteit 19

In oktober en november zijn er bijeenkomsten geweest voor het vakgebied Nederlands, voor academische vaardigheden en voor het begeleiden van het profielwerkstuk. Deelnemers waren erg enthousiast. Ook lopen er interessante onderzoekstrajecten met docenten. Op de rol staan trajecten voor Maatschappijleer en -wetenschappen, Economie en Levensbeschouwing. Houd onze website in de gaten voor meer informatie:

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/center-learning-sciences

Op 16 maart 2022 organiseert TiCeLS een professionaliseringscongres voor docenten en schoolleiders. De werktitel is: Als professional aan de slag met de leerling van nu: zijn leerlingen hetzelfde of anders? Onze keynote spreker is Eric van ’t Zelfde, schoolleider en bekend van onder andere Dreamschool. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd!

Tot slot: We zijn nog op zoek naar docenten en andere onderwijsprofessionals die met ons mee willen denken om vraag en aanbod verder op elkaar af te stemmen. Als u daarin geïnteresseerd bent (of iemand kent die zou willen meedenken), stuur een mail naar ticels@tilburguniversity.edu.


De Meerwaarde van een hybride docent

Activiteit 10

Hybride docentschap heeft echt meerwaarde

De hybride docent maakt het onderwijs voor leerlingen en studenten levendig, brengt de actualiteit van het vak en het beroepsdomein in de les! Praktijkverhalen en voorbeelden uit de werkelijkheid van vandaag vormen het lesmateriaal voor morgen. 

Hybride docenten vormen een middel om onderwijskwaliteit te vergroten. Dat geldt voor algemeen voortgezet onderwijs, maar zeker ook voor het beroepsgerichte onderwijs in vmbo en mbo. Taalgebruik, cultuuraspecten, beroepsvaardigheden, ontwikkelingen in het beroep, innovaties in de sector, de mogelijkheid tot identificatie met de beroepsbeoefenaren: op vele manieren draagt een hybride docent bij aan actueel en betekenisvol onderwijs.

Het lerarentekort noodzaakt ons om nieuwe oplossingen te zoeken: in alle sectoren van het bedrijfsleven is er een potentieel aan werknemers dat ambitie heeft om in het onderwijs te werken. Vanuit RAP MB onderzoeken we dat potentieel en we bewegen geïnteresseerden om zich te verbinden aan onze scholen als hybride docent.

Het ontstaan van overschotten op de arbeidsmarkt biedt kansen voor het onderwijs om nieuw personeel te werven en als zij-instromer in te zetten in het onderwijs.

Maar ook voor ons eigen personeel biedt hybride docentschap kansen. We willen dat onze docenten vitaal, gemotiveerd en geïnspireerd voor de klas blijven staan, gedurende hun gehele loopbaan. Het aangaan van een hybride docentschap draagt bij aan vitalisering van die loopbaan. De onderwijsgevende kan in de nabije bedrijfstak ingezet worden en heeft toegevoegde waarde in educatieve taken, instructie en opleiden op de werkvloer, naast de inzet van zijn specifieke vakexpertise.

Samengevat: hybride docenten verhogen de onderwijskwaliteit, helpen het lerarentekort terug te dringen, vergroten mobiliteit op de arbeidsmarkt en vitaliseren loopbanen van docenten.

Verbeteren van door-uitstroom

Activiteit 14

Deeltijders, zij-instromers, hybride docenten, wie zijn zij?

Deze doelgroepen bieden potentieel in het kader van het bestrijden van het lerarentekort; deze groep beroepsbeoefenaren, die zich wil om- of bijscholen om inzetbaar te zijn en hun eerder opgedane kennis, ervaringen, meeneemt in de nieuwe werkomgeving. Wij gaan in gesprek met zij-instromers en deeltijdstudenten voor het ophalen van werkplekervaring, het leren kennen van succesfactoren en het definiëren van mogelijke knelpunten. Met behulp van hun input hopen we aanbevelingen te kunnen formuleren voor zowel de werkplek als de lerarenopleidingen. Aanbevelingen kunnen de studie betreffen en de begeleiding daarin, maar evengoed het functioneren op de werkvloer en de verschillende typen van begeleiding die we de student (kunnen) bieden en die aansluiten bij zijn expertise en leer-/ ontwikkelbehoeften.

Daarbij kunnen zij mogelijk inspirerende verhalen vertellen als ervaringsdeskundigen m.b.t. zij-instroom, deeltijd leren/werken en hybride werken.

Wil je meepraten en je ervaringen/ tips delen? Neem dan contact op met d.koolen@fontys.nlsommen.n@2college.nl of j.melenhorst@fontys.nl

Voortgang regionaal loket

Activiteit 21

De website van het regionale onderwijsloket krijgt steeds meer vorm. Achter de schermen wordt hard gewerkt om er een aantrekkelijke en goed gevulde website van te maken die (aankomende) professionals wegwijs kan maken in (de weg naar) het onderwijs. Ervaringsverhalen van professionals uit de regio krijgen hierbij een prominente plaats. Daarvoor zijn wij op zoek naar mensen uit de omgeving die de overstap naar het onderwijs hebben gemaakt. We zijn hiervoor momenteel nog op zoek naar zij-instromers. Ken je of ben je een zij-instromer in het onderwijs en wil je bijdragen aan de overstap van andere aankomende professionals? Neem dan contact op via cvangorp@rapmb.nl of info@rapmb.nl

Inductie

Activiteit 17

De volgende stap is het afnemen van een (snel in te vullen) enquête op diverse scholen om in beeld te brengen waar behoefte aan is op het terrein van inductie.

Daaraan gekoppeld wil de werkgroep behoud leerkrachten enkele interviews houden met verantwoordelijken op de bevraagde scholen als het gaat om inductie, met als doel nog beter in te kunnen schatten wat de concrete behoefte van de scholen is.

Voorbeelden van behoeften kunnen zijn: opzetten van inductiebeleid, implementatie van een (driejarig) inductieplan, opleiden/trainen van medewerkers, geven van workshops, uitwisselen van ideeën en werkvormen.

We willen niet uitsluitend kijken naar wat is er al, maar ook naar wat is er nodig is. De werkgroep kijkt naar het samenstellen van een algemene menukaart, waarmee de scholen zelf een maatwerk inductietraject kunnen opzetten, al dan niet in samenwerking met de werkgroep.
Tevens willen we good practices  in beeld brengen waarmee scholen hun reeds bestaande programma kunnen aanvullen.

Tot slot is de werkgroep voornemens een scan te ontwikkelen, waarmee betrokken scholen hun inductieplan onder de loep kunnen nemen en kunnen analyseren waar de bestaande programma’s mogelijk nog aanvulling behoeven.

Wij stellen het zeer op prijs als zoveel mogelijk betrokken scholen de enquête willen invullen. De enquête is te vinden onder https://forms.gle/c639bUEB6BWg1yHn8