Archief op februari 15, 2021

Introductie: Interne mobiliteit

Activiteit 2-3

In de regio worden de mogelijkheden van interne mobiliteit verder uitgebreid: denk aan een opscholingstraject voor Pabo-docenten die lesgeven aan VMBO- basis-kader. Of de mogelijkheid tot inzet van tweedegraads docenten uit het VO in het PO. Denk ook aan opleidingsmogelijkheden om schoolleider te worden. Of het benutten van verborgen arbeidsreserve: wat is er nodig voor deeltijders om meer dagen te (kunnen) werken in het onderwijs?

Introductie: Regionale arbeidsmobiliteit

Activiteit 15

In het kader van strategsich HRM-beleid, wordt onderzocht of het werken binnen een regionale arbeidsmarkt breder ingezet kan worden. Expertise en instrumenten worden in de regio en met andere regio’s gedeeld. Er wordt aangesloten op de (strategische) personeelsontwikkeling van scholen. Doel is om te komen tot een (beter) werkende arbeidsmarkt doordat zowel vacatures als kandidaten in beeld zijn en gematcht worden.

Introductie: Versterking inductie

Activiteit 17

Met een driejarig inductietraject wil RAP MB meer starters behouden voor het onderwijs. Het inductietraject is gericht op vermindering van werkdruk, enculturatie binnen de organisatie en doorgaande professionalisering. Startende (en ervaren nieuwe docenten) zullen binnen het inductieprogramma individueel en groepsgericht worden begeleid en ondersteund. 

De werkgroep Inductie is begonnen met het inventariseren van de problematiek van de startende docent. Ook is er onderzoek gedaan naar inductie, wat het inhoudt en hoe het op diverse VO-scholen vorm heeft gekregen. De werkgroep Inductie vanuit de RAP MB wil de komende maanden het volgende onderzoeken, in samenwerking met de academische opleidingsscholen:

  • Wat is er al aan inductieprogramma’s op de deelnemende scholen?
  • Wat loopt er goed bij deze inductieprogramma’s? 
  • Waar is behoefte aan, als het gaat om inductie op de scholen?
  • Wat zijn de overeenkomsten, verschillen en best practices van deze inductieprogramma’s? 
  • Wat zou de werkgroep inductie van RAP MB kunnen betekenen  voor de scholen? 

Na inventarisatie gaat de werkgroep zich buigen over een ’blauwdruk’. Dit kan zijn in de vorm van richtlijnen, een kant-en-klaar inductieprogramma, of ondersteuning van experts bij het implementeren van een inductieprogramma. 

De werkgroep hoopt de inventarisatiefase voor de zomer af te ronden.

Vragen of ideeën? Laat het ons weten via info@rapmb.nl

Introductie: Een leven lang leren

Activiteit 19

We gaan onderzoeken wat er al gebeurt op partnerscholen om docenten te behouden voor het onderwijs. Deze inzichten geven handvatten of kaders ten behoeve van het behoud van onderwijspersoneel.

We pakken dit aan via een  praktijkonderzoek. Uw praktijk als waardevolle bron. Hoe ziet uw praktijk er in voornoemd  kader uit, waar liggen wensen, vragen?  Met een semi gestructureerd interview dat (online) plaatsvindt in de maanden april t/m juni 2021 met een van de RAP MB leden gaan wij de situatie in kaart brengen. 

Uw nieuwsgierigheid gewekt? U kunt contact opnemen via cvangorp@rapmb.nl

Introductie: Gastdocenten

Activiteit 12

Een gastdocent werkt, zonder bevoegdheid, maximaal 160 uur per jaar in het VO of Mbo. Gastdocentschap biedt een meerwaarde voor het onderwijs én voor het bedrijfsleven. Binnen de werkgroep van RAP MB zal in samenwerking met de lerarenopleiding en het beroepsonderwijs een programma worden ontwikkeld en uitgevoerd om geïnteresseerde gastdocenten te werven.

Introductie: In-doorstroom lerarenopleidingen

Binnen de werkgroep IDU wordt bestudeerd hoe de hybride docent te definiëren en hoe de samenstelling is van de verschillende typen deeltijdstudenten met de daarbij passende opleidingstrajecten op de lerarenopleidingen. Er wordt in kaart gebracht hoe de oriëntatietrajecten verlopen en met welke beelden en verwachtingen deeltijdstudenten zich aanmelden bij de opleidingen. Hoe studie en het leren op de werkplek verlopen en welke obstakels studenten, maar ook scholen hierin tegenkomen.

Dit alles met als doel in versterkte samenwerking met het werkveld te komen tot een oplossing van knelpunten om te de student te matchen met de meest passende studie en leertraject. Vervolgens wordt de student met een maatwerktraject begeleid naar een succesvolle en motiverende toekomst in het onderwijs.

Geregeld bereiken ons geluiden, lezen we in de media, dat de meerwaarde van ervaring en expertise van de hybride docent erkend en gewaardeerd wordt. Tegelijkertijd is de ervaring dat veel deeltijdstudenten belemmeringen ervaren of  uitvallen tijdens de studie of vroeg in de carrière, door factoren die mogelijk betrekking hebben op de studie, de opleiding of tijdens hun werkplekleren.

De inzet van hybride docenten biedt kansen voor het onderwijs. Deze kansen kunnen nog beter worden benut in het (mede) oplossen van het personeelstekort. Vanuit een ander perspectief biedt hybride docentschap de kans aan bedrijven om de kennis en ervaring van zeer ervaren docenten in te zetten in bij voorbeeld het bedrijfsleven.

Er wordt in RAP MB sterk ingezet op verbetering, voorlichting en matching bij de instroom van de lerarenopleiding. We zetten in op een verbeterde intake –en selectieprocedure van deeltijd- en zij-instromers om uitval te voorkomen en om gerichtere begeleiding te kunnen bieden gedurende het  gehele opleidingstraject.

Introductie: Samen opleiden

Activiteit 1

In de regio Midden-Brabant zijn er vier opleidingsscholen AOS-MB, BOS, OSR en Opleidingsschool 013.  Naast opleiden van docenten hebben opleidingsscholen als doel om docenten te behouden voor het beroep. Doel is om als lerarenopleiding en opleidingsschool samen op te trekken in het samen opleiden. De eerste verkennende gesprekken vinden in april en mei plaats.

Introductie: Academici voor de klas

Activiteit 11

Dat werken in het onderwijs ontzettend veel voldoening kan geven, hoeven wij u niet te vertellen. Maar waar vind je jonge academici die staan te trappelen om het onderwijs in te gaan?

Verschillende middelbare scholen in Tilburg gaan ruimte bieden aan jonge, ambitieuze academici om hun eerstegraads bevoegdheid te behalen. De trainees doorlopen een intensief, tweejarig programma waarin ze:

  • 3 dagen per week zelfstandig lesgeven op school.
  • Op maandag of dinsdag de lerarenopleiding volgen voor een eerstegraads bevoegdheid aan een van de partneruniversiteiten.
  • Op vrijdag deelnemen aan het verbredingsprogramma.

Inmiddels zijn de selectiedagen achter de rug en wacht nog de matching tussen de Trainees en de scholen om in komend schooljaar een nieuwe lichting Trainees te verwelkomen in het onderwijs!

Meer informatie over dit project? Neem eens een kijkje op www.traineesinonderwijs.nl

Introductie: Regionaal Loket

Activiteit 21

Er wordt een fysiek en digitaal informatieloket ingericht om toekomstig en huidig onderwijspersoneel te informeren over de routes die er zijn om een overstap te maken naar het onderwijs of om hen te nformeren over routes die er zijn voor zij-instromers, deeltijders of hybride docentschap.

Behalve een digitaal loket zetten we ook in op een “warme aanpak”: mbv chatbots en telefonische contactmogelijkheden willen we toekomstige docenten zo goed mogelijk te woord staan en de weg wijzen.

Dit initiatief wordt gedragen door de twaalf partners uit de regio.

Welkom bij RAP Midden-Brabant

Er is of dreigt een tekort aan personeel in het onderwijs.

Het tekort aan personeel in het onderwijs is een maatschappelijk probleem. Docenten verlaten het onderwijs (grijze golf) en weinig treden toe.

Dat heeft grote gevolgen

Dit heeft gevolgen voor het onderwijs aan leerlingen. Docenten ervaren een toenemende werkdruk. Voor zittende docenten wordt het steeds moeilijker kennis en vaardigheden op peil te houden en zich verder te professionaliseren. Noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen ondervinden vertraging of kunnen helemaal geen doorgang vinden.

Samenwerking is nodig om het tij te keren

Om het tij te keren is regionale samenwerking van belang. Veel scholen nemen al maatregelen maar door gestructureerd samen te werken kunnen scholen elkaar versterken in de regio om gezamenlijk dit maatschappelijke probleem aan te pakken.

Daarvoor hebben we een plan

In dit plan beschrijven we de voorgestelde activiteiten die zich richten op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening in de regio Midden-Brabant.We benoemen concrete activiteiten die we willen uitvoeren om de samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort te versterken. Een aantal activiteiten sluit aan bij reeds in gang gezette initiatieven.