Archief op juni 30, 2021

Verbeteren van door-uitstroom

Activiteit 14

Deeltijders, zij-instromers, hybride docenten, wie zijn zij?

Deze doelgroepen bieden potentieel in het kader van het bestrijden van het lerarentekort; deze groep beroepsbeoefenaren, die zich wil om- of bijscholen om inzetbaar te zijn en hun eerder opgedane kennis, ervaringen, meeneemt in de nieuwe werkomgeving. Wij gaan in gesprek met zij-instromers en deeltijdstudenten voor het ophalen van werkplekervaring, het leren kennen van succesfactoren en het definiëren van mogelijke knelpunten. Met behulp van hun input hopen we aanbevelingen te kunnen formuleren voor zowel de werkplek als de lerarenopleidingen. Aanbevelingen kunnen de studie betreffen en de begeleiding daarin, maar evengoed het functioneren op de werkvloer en de verschillende typen van begeleiding die we de student (kunnen) bieden en die aansluiten bij zijn expertise en leer-/ ontwikkelbehoeften.

Daarbij kunnen zij mogelijk inspirerende verhalen vertellen als ervaringsdeskundigen m.b.t. zij-instroom, deeltijd leren/werken en hybride werken.

Wil je meepraten en je ervaringen/ tips delen? Neem dan contact op met d.koolen@fontys.nlsommen.n@2college.nl of j.melenhorst@fontys.nl

Voortgang regionaal loket

Activiteit 21

De website van het regionale onderwijsloket krijgt steeds meer vorm. Achter de schermen wordt hard gewerkt om er een aantrekkelijke en goed gevulde website van te maken die (aankomende) professionals wegwijs kan maken in (de weg naar) het onderwijs. Ervaringsverhalen van professionals uit de regio krijgen hierbij een prominente plaats. Daarvoor zijn wij op zoek naar mensen uit de omgeving die de overstap naar het onderwijs hebben gemaakt. We zijn hiervoor momenteel nog op zoek naar zij-instromers. Ken je of ben je een zij-instromer in het onderwijs en wil je bijdragen aan de overstap van andere aankomende professionals? Neem dan contact op via cvangorp@rapmb.nl of info@rapmb.nl

Inductie

Activiteit 17

De volgende stap is het afnemen van een (snel in te vullen) enquête op diverse scholen om in beeld te brengen waar behoefte aan is op het terrein van inductie.

Daaraan gekoppeld wil de werkgroep behoud leerkrachten enkele interviews houden met verantwoordelijken op de bevraagde scholen als het gaat om inductie, met als doel nog beter in te kunnen schatten wat de concrete behoefte van de scholen is.

Voorbeelden van behoeften kunnen zijn: opzetten van inductiebeleid, implementatie van een (driejarig) inductieplan, opleiden/trainen van medewerkers, geven van workshops, uitwisselen van ideeën en werkvormen.

We willen niet uitsluitend kijken naar wat is er al, maar ook naar wat is er nodig is. De werkgroep kijkt naar het samenstellen van een algemene menukaart, waarmee de scholen zelf een maatwerk inductietraject kunnen opzetten, al dan niet in samenwerking met de werkgroep.
Tevens willen we good practices  in beeld brengen waarmee scholen hun reeds bestaande programma kunnen aanvullen.

Tot slot is de werkgroep voornemens een scan te ontwikkelen, waarmee betrokken scholen hun inductieplan onder de loep kunnen nemen en kunnen analyseren waar de bestaande programma’s mogelijk nog aanvulling behoeven.

Wij stellen het zeer op prijs als zoveel mogelijk betrokken scholen de enquête willen invullen. De enquête is te vinden onder https://forms.gle/c639bUEB6BWg1yHn8

Loopbaanpaden

Activiteit 19

Voor het behoud van leraren is het belangrijk dat leraren zicht krijgen en houden op de ontwikkelperspectieven die het docentschap in zich draagt. Welke ontwikkeldomeinen zijn er binnen een school en welke kansen liggen er om je expertise en vaardigheden op een of meerdere van deze domeinen te verrijken? Onderstaande figuur (Snoek, et a; 2017) geeft een kijk in de mogelijkheden. Een inspiratiebron of perspectief voor de eigen praktijk? We gaan er graag met u en met uw collega’s: starters, meer ervaren leraren, uitvallers over in gesprek.

Mail ons:

vermeer.M@2college.nl

H.gerits@fonyts.nl

Bron: Snoek, M., Startende leraren in het po en vo. Www.uitgeverijPica.nl

TiCeLS

Activiteit 19

Op dit moment staan er bij TiCeLS de volgende professionaliseringprojecten op de rol:

  • 5 oktober 2021: Wetenschapsoriëntatie in het V(W)O (15.00-17.00)
  • 19 oktober 2021: Het profielwerkstuk: sluitpost of meesterproef?  (15.00-17.00)
  • 10 november 2021: Bijeenkomst vakdidactici Nederlands. Thema: geletterdheid (16.00- 20.00, inclusief diner)
  • 16 maart 2022: Congres TiCeLS Voortgezette Professionele Ontwikkeling
  • Winter/ voorjaar 2022: Bijeenkomsten voor de vakken economie, bedrijfseconomie en maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

Als er vraagstukken zijn waarnaar je onderzoek wilt doen, kun je ook contact met TiCeLS opnemen. Het gaat hierbij van praktijkproblemen in de klas van een individuele docent tot grote vraagstukken die op schoolniveau spelen. We kunnen bijvoorbeeld 1-op1 begeleiding bieden bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek, helpen ontdekken hoe we een bepaald vraagstuk kunnen oppakken of samen beurzen aanvragen om grotere projecten te kunnen uitvoeren.

Voor meer informatie of aanmelden, mail Ticels@tilburguniversity.edu of ga naar https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/center-learning-sciences