Archief op februari 17, 2022

Schakelmodule “leraar gezocht”

Activiteit 9

Studenten interesseren voor het beroep van docent. Doel is het verbreden van de activiteiten die gericht zijn op kennismaking met het beroep van docent. In het subsidieplan staat geschreven dat de studenten-interesse avond van SOVOT wordt uitgebreid, echter deze activiteit bestaat niet meer.
Rap-mb heeft de insteek gekozen om een ander initiatief in de regio te versterken: de schakelmodule “leraar gezocht” van Fontys.

Schuilt er een leraar in mij?
Tussen de aftrap in september en de afronding begin februari gaan de leerlingen aan de slag met het verkennen van het beroep van leraar. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Wat moet ik kennen en kunnen om een goede leraar te worden?’ ‘Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan leraren PO en VO?‘ ‘Hoe stel ik goede vragen om een volledig beeld te krijgen van wat een leraar allemaal doet?’ ‘Wat is ervoor nodig om een goede les te geven?’ Voor een stukje praktijkervaring geven leerlingen elkaar minilessen en ze geven elkaar daarop feedback, bovendien wordt er stage gelopen. Allemaal activiteiten om een onderbouwd antwoord te kunnen geven op de vraag ‘Schuilt er een leraar in mij?’

In 2021 hebben er twee schakelmodule (groepen) gedraaid in de regio midden-Brabant. Het resultaat van deze module is goed: 50-60% van de deelnemers gaat het onderwijs in. De pabo-opleiding is hierbij favoriet.

Inmiddels heeft ook OCW interesse getoond in de schakelmodule. Binnen het netwerk zetten we de contacten in om de schakelmoduel meer bekendheid te geven: decanen, mentoren, pws-begeleiders en de leerlingen zelf worden geinformeerd. rap-mb bekijkt nog in hoeverre er ook een bijdrage kan komen met berichten in nieuwsbrieven en social media. RAP-po is inmiddels ook op de hoogte gebracht van deze schakelmodule, zij zijn immers op zoek naar activiteiten om meer studenten te werven voor de pabo.

Behoud docenten door vermindering werkdruk

Activiteit 18

Woensdag 16 maart | tijdstip: 15.00 – 17.00 uur

Webinar ‘Pilot werkplezier’

‘Hoge werkdruk’ staat in ieder medewerker tevredenheidsonderzoek op een school in de top 2 van knelpunten. Hoe draag je als school zelf bij aan werkdrukverlichting? In een pilot deden twee scholen in Midden-Brabant daarmee (in samenwerking met TNO) ervaring op. RAP-MB organiseert deze webinar voor de scholen uit Midden-Brabant om de ervaringen uit deze pilots te delen. De pilot is interessant voor PMR-leden, schoolleiding en beleidsmakers.

RAP-mb organiseert samen met HR-OMO deze studiemiddag voor alle vo-scholen en mbo-scholen in de regio. In deze bijeenkomst worden de ervaring uit de pilots rond de werkdruk gedeeld.

Snuffelstages academici

Activiteit 6

Samen met de Universiteit(en) worden er snuffelstages georganiseerd in de regio : via deze snuffelstages wordt er gewerkt aan grotere bekendheid binnen de academische opleidingen van de universiteiten waardoor meer academici in het onderwijs gaan werken. Doel is het bereiken van 200 studenten en meelopen van 10 studenten.

Door Covid-19 is dit programma onderdeel in 2021 niet uitgevoerd, het bleek niet haalbaar in de scholen ivm de hectiek rondom online en live onderwijs. Bovendien was het niet mogelijk om externen in de scholen toe te laten. In februari 2022 is dit onderdeel weer opgepakt: Vanuit de ULT lopen een tiental studenten mee op een vo-school in de regio met als doel: past het onderwijs bij mij, pas ik bij het onderwijs. Contactpersoon: Marije van Amelsvoort, TiCLS

mijn-optie

Activiteit 15

Met de tool http://www.mijn-optie.nl en de vacaturebank http://www.onderwijsloketmiddenbrabant/vacatures is er voldaan aan het doel om te komen tot een beter werkende arbeidsmarkt doordat zowel vacatures als kandidaten in de regio in beeld zijn en gematcht kunnen worden.

Op http://www.onderwijsloketmiddenbrabant.nl zijn de vacatures in beeld van alle vo-mbo scholen in de regio midden-brabant dit betrokken zijn bij rap-mb. Daarnaast hebben de vo-scholen in de regio een account voor 2022 ontvangen vanuit de rap-gelden voor http://www.mijn-optie.nl In deze tool presenteren kandidaten zich voor een baan in het onderwijs.

Rap mb wil ervoor zorgen dat er geschikte kandidaten in de tool staan. een adviseur van het onderwijsloket in brabant west en midden zorgt voor een screening van de kandidaten.

In een webinar die werd verzorgd door west- en midden-brabant zijn alle hr-medewerkers op de hoogte gebracht van de werkwijze van deze tool.

Opleiden toekomstige schoolleiders

Activiteit 7

De MD-programma’s van SOVOT en OMO zijn in het afgelopen jaar verder uitgewerkt en versneld. Doel is om 20 toekomstige schoolleiders in deze jaren op te leiden. Het programma van omo heeft in het eerste jaar 17 deelnemers opgeleid en binnen SOVOT wordt er in 2022 een traject opgestart waarbij de animo ook voldoende aanwezig is.

In 2021 en 2022 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen OMO en SOVOT. Het initiatief hiervoor kwam vanuit rap-mb om de mogelijkheden te onderzoeken om in de toekomst gezamenlijk te kijken naar het opleiden van leidinggevenden voor de regio.

Resultaat: de besturen werken met interne en externe opleidingsprogramma’s voor leidinggevenden: voor functies in het middenmanagement/ directeur/ rector. Op een later moment kan er gekeken worden of de interne opleidingen binnen een bestuur breder inzetbaar zijn in de regio (of daarbuiten). Op dit moment zijn deze opleidingen nog in een beginstadium en is samenwerking in de regio op dit terrein nog te vroeg. Er zijn wel contacten gelegd tussen enkele besturen.

Learning college Fontys

Activiteit 5

Rap-mb is in contact met learning college van Fontys waarin studenten breed worden opgeleid en aan de slag kunnen in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Dit betekent dat zij worden opgeleid als hybride docent. Rap-mb gaat samen met Fontys bekijken wat er nodig is om meer hybride docenten naar de regio te trekken.

In de maand mei wordt er een webinar georganiseerd door rap-mb en learning college om studenten te attenderen op deze studie. Deze maand staat bij rap-mb in het teken van hybride docentschap.

Daarnaast gaan rap-mb en learning college met elkaar in gesprek over de opleiding die gericht is op onderwijs en werkveld. De gesprekken hierover lopen.

Webinar van vo naar po

Activiteit 3

Samen met RAP-po in de regio midden-brabant http://www.wijzerinhetonderwijs.nl organiseert rap-mb een webinar voor vodocenten die de overstap willen maken naar het po.

In deze webinar wordt gesproken over de mogelijkheden van een 2egraads docent uit het vo in het po. Mocht er voldoende animo zijn dan kan er gericht gewerkt worden aan een aanvullend programma voor specifieke po-vaardigheden. We streven ernaar om 10 vo-docenten naar het po te doen overstappen, echter is de animo onder vo-docenten tot op heden nog niet groot.

Webinar opscholingstraject

Activiteit 2

Samen met Fontys en RAP-po in de regio midden-brabant http://www.wijzerinhetonderwijs.nl organiseert rap-mb een webinar voor pabo docenten die les willen geven aan vmbo-basis kader. De route voor groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis-kader is een verkort opleidingstraject dat pabo docenten in staat stelt bevoegd te worden als groepsleerkracht onderbouw van vmbo-basis-kader.

De webinar biedt deze pabo-docenten zicht op dit op/omscholingstraject dat door Fontys wordt georganiseerd. De verwachting is dat deze webinar een groep van (uiteindelijk) 10 pabo docenten zal opleveren die deze omscholing gaan volgen. De route wordt ook in 2022 nog gesubsidieerd.

Inductie kennisdeling

Activiteit 17

De werkgroep behoud leerkrachten werkt aan een menukaart voor indcutietrajecten (zie eerdere berichten). De bevindingen worden verwerkt in een factsheet en middels een webinar aangeboden aan de regio: lerarenopleidingen, academische opleidingsscholen, schoolopleiders, HR-adviseurs. Middels deze webinar en factsheet dragen we bij aan een langer/steviger inductietraject. Dit kan leident tot het binden van startende leerkrachten (en daarmee het tegengaan van uitval).

Op dit moment zijn er diverse geluiden uit de regio dat er meer startende docenten afhaken dan voorheen. Redenen die zij noemen is de werkdruk die wordt veroorzaakt door Covid-19: steeds weer online/live moeten wisselen, veel zieke collega’s, leerlingen en een achterstand bij de leerlingen. De werkdruk door startende collega’s wordt als zeer hoog ervaren.

Factsheet/webinar

Activiteit 19

De werkgroep behoud leerkrachten werkt aan het onderzoek rondom loopbaanpaden (zie eerdere berichten). De bevindingen worden verwerkt in een factsheet en middels een webinar aangeboden aan de regio: lerarenopleidingen, academische opleidingsscholen, schoolopleiders, HR-adviseurs. Middels deze webinar en factsheet willen we meer bekendheid krijgen bij de vo-mbo scholen op het gebied van loopbaanbaden.