Welkom bij RAP Midden-Brabant

Welkom bij RAP Midden-Brabant

Er is of dreigt een tekort aan personeel in het onderwijs.

Het tekort aan personeel in het onderwijs is een maatschappelijk probleem. Docenten verlaten het onderwijs (grijze golf) en weinig treden toe.

Dat heeft grote gevolgen

Dit heeft gevolgen voor het onderwijs aan leerlingen. Docenten ervaren een toenemende werkdruk. Voor zittende docenten wordt het steeds moeilijker kennis en vaardigheden op peil te houden en zich verder te professionaliseren. Noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen ondervinden vertraging of kunnen helemaal geen doorgang vinden.

Samenwerking is nodig om het tij te keren

Om het tij te keren is regionale samenwerking van belang. Veel scholen nemen al maatregelen maar door gestructureerd samen te werken kunnen scholen elkaar versterken in de regio om gezamenlijk dit maatschappelijke probleem aan te pakken.

Daarvoor hebben we een plan

In dit plan beschrijven we de voorgestelde activiteiten die zich richten op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening in de regio Midden-Brabant.We benoemen concrete activiteiten die we willen uitvoeren om de samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort te versterken. Een aantal activiteiten sluit aan bij reeds in gang gezette initiatieven.


Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie