Inventarisatie inductietrajecten in de regio

Inventarisatie inductietrajecten in de regio

Activiteit 17

Uit de inventarisatie blijkt dat er over het algemeen geen behoefte bestaat aan een concreet format voor beleid omtrent inductie. De meeste deelnemers aan het onderzoek zijn tevreden over het bestaande beleid.
Wel blijkt er behoefte te bestaan aan additionele ideeën met betrekking tot de uitvoering en invulling van het bestaande beleid. Op welke manieren kan een inductietraject vormgegeven worden? Welke werkvormen en methodieken zijn hier bruikbaar? Welke werkvormen zijn direct toe te passen in de uitvoering van de eigen programma’s, passend bij het bestaande beleid?

Vanuit de werkgroep behoud leerkrachten van RAP-MB is er voor gekozen om hier de focus op te leggen. Wij gaan diverse werkvormen en methodieken verzamelen en bijeenkomsten organiseren voor de begeleiders van deze inductietrajecten.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt het mogelijk om met elkaar te sparren over wat er aan begeleiding wenselijk en mogelijk is en kunnen de deelnemers concreet diverse werkvormen uitproberen en ervaren wat de impact daarvan is.

Tevens willen we elkaar in de regio inspireren en good practices omtrent inductieprogramma’s delen. Dit alles willen wij vormgeven in fysieke werkmiddagen waarin we met en van elkaar kunnen leren, op zodanige wijze dat het geleerde direct en concreet toepasbaar is binnen de inductietrajecten op de eigen scholen. Daarnaast staan ook digitale sessies of webinars op de planning. Hierover later meer informatie via de nieuwsbrieven van het onderwijsloket en RAP-MB.

Ideeën en tips hierover zijn altijd van harte welkom, evenals feedback over zaken rondom inductie die wij nu mogelijk over het hoofd zien.
Wij hopen op korte termijn met concrete data te komen.  

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie